41,646 view

18.06.2014

Ցանկանում ենք նախարարության հետ աշխատել որպես գործընկերներ:

Թուխմանուկի հանքավայրի նոր պոչամբարի նախագծի փորձաքննության գործընթացի վերաբերյալ խնդրում ենք տեղեկատվություն տրամադրել