Առնչվող փաստաթղթեր

3,241 view

Բնապահպանական ժողովրդավարություն մեր կայուն ապագայի համար. Բուդվայի հռչակագիր/Ոչ պաշտոնական թարգմանություն/

Օրհուսի կոնվենցիայի առնչությամբ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների կատարման համապատասխանության վերաբերյալ V/9a որոշման առնչությամբ ՀՀ կառավարության առաջին ընթացիկ զեկույցի վերաբերյալ Համապատասխանության հանձնաժողովի կողմից առաջընթացի գնահատման առաջին եզրակացության հայերեն թարգմանություն

Հայաստանի կողմից իր պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ Օրհուսի կոնվենցիայի Համապատասխանության Կոմիտեի V/9a որոշման իրականացման առաջընթացի մասին երկրորդ ակնարկ

Маастрихтские рекомендации по оказанию содействия эффективному участию общественности в процессе принятия решений, по вопросам касающимся окружающей среды

Մաստրիխտյան հռչակագրի նախագիծ, Մաստրիխտ, Նիդերլանդներ 2014/ռուսերեն տարբերակ/

Օրհուսի կոնվենցիայի իրականացման ռազմավարական պլանի նախագիծ (2015-20թթ.)/ռուսերեն տարբերակ/

Օրհուսի Կոնվենցիայի իրականացման վերաբերյալ IV ազգային զեկույց

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՕՐՀՈՒՍԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԹԻՎ V/9a ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ, 2014թ./ռուսերեն տարբերակ/

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ ACCC/C/2009/43 ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ (17.12.2010)

11.2

Հասարակության մասնակցությունը շրջակա միջավայրի պաշտպանության վերաբերյալ որոշումների կայացմանը`տեղական մակարդակում/ Օրհուսի կոնվենցիա/ Սեմինար Նյուքասլում.2000 (ռուս. տարբերակ)

 

11.3
11.4