Կենտրոնի գործունեությունը

3,884 view
 • ԿԶԿ կենտրոնի նամակն ուղղված ՀՀ Բնապահպանության նախարարին՝ ազգային օրենսդրությունը Օրհուսի և Էսպոյի կոնվենցիաներին համապատասխանեցնելու հարցերի մասին, այդ թվում հանքարդյունահանման կամ ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունքում և հանքարդյունաբերական թափոնների ՇՄԱԳ համապատասխան մեթոդակարգերի բացակայության, մինչ օրս փորձաքննություն անցած նախագծերում մարդու առողջության վրա ազդեցության գնահատման գործընթացի բացակայության և այլն:
 • Օրհուսի ու Էսպոյի Կոնվենցիաները և ՀՀ ընդերքօգտագործման օրենսդրությունը, բացեր և առաջարկվող փոփոխություններ

 • ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի գործունեության 2018թ. մարտ-հոկտեմբեր ամիսների հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի 2016թ. գործունեության հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի 2015թ. տարեկան հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի կողմից ՀՀ Կառավարությանն ուղղված առաջարկություններ /01.12.2015թ./
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի 2015թ. մարտ-հունիս ամիսների ընթացիկ հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի 2014թ. (փետրվար-դեկտեմբեր) գործունեության հաշվետվություն
 • ՀՀ մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրերի հարստացուցիչ ֆաբրիկաների պոչամբարների և նրանցում կուտակված հարստապոչերի աղյուսակ առ 01.01.2014թ. դրությամբ
 • ՀՀ մետաղական օգտակար հանածոների պոչամբարների` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վտանգների նվազեցմանն ուղղված պահաջների և խնդիրների վերհանումը
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի 2014թ. փորձագետների պարտականությունները
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի գործունեության 2014թ. մայիս-հունիս ամիսների հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի գործունեության 2014թ. փետրվար-մարտ ամիսների հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի գործունեության 2013թ. ամփոփ հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի գործունեության 2013թ. համառոտ հաշվետվություն
 • ԵՊՀ Կայուն զարգացման կենտրոնի գործունեության 2012թ. ամփոփ հաշվետվություն

 • ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍՆԵՐ

 • ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԵՎ ԿԱՆԱՉ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
 • ՀՀ մետաղական օգտակար հանածոների պոչամբարների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության վտանգների նվազեցմանն ուղղված պահանջների և խնդիրների վերհանումը/Երևան 2014
 • ՀՀ լեռնային արդյունաբերության տեխնածին հանքահումքային թափոնները. խնդիրները և նրանց լուծման ուղիները
 • ՀՀ լեռնային արդյունաբերության տեխնածին թափոնները. օգտագործման տեխնոլոգիական, տնտեսական, բնապահպանական խնդիրները