Հրապարակումներ

3,127 view
 • ՄԱԿ ԵՏՀ ռազմավարական բնապահպանական գնահատման Արձանագրության կիրառման օժանդակ նյութատեխնիկական ձեռնարկ
 • 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ
 • 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԿՐՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑ
 • «Ռիո +20» Ազգային գնահատման զեկույց
 • «Կենսաբանական բազմազանության մասին» Կոնվենցիայի իրականացման հինգերորդ ազգային զեկույց
 • ՀՀ գյուղմթերքի ծանր մետաղներով աղտոտման ռիսկի գնահատում
 • Քաղաքացիական հասարակության բնապահպանական իրազեկության ձեռնարկ
 • Գյումրի քաղաքի ը­նդ­հա­նուր օգ­տա­գործ­ման կա­նա­չա­պատ տարածքների կա­ռա­վար­ման գոր­ծըն­թաց­նե­րի հանրային մո­նի­տո­րի­գի արդյունքները
 • Կայուն էներգետիկայի` օդ-ջուր ջերմային պոմպով գործող ջեռուցման համակարգի կիրառման փորձի տարածում ջերմոցային տնտեսության վրա Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն համայնքում
 • ԵԱՀԿ 3 հիմնարար փաստաթղթերի հոբելյանական հրատարակություն
 • ՄԱԿ ԵՏՀ ռազմավարական բնապահպանական գնահատման արձանագրության կիրառման օժանդակ նյութատեխնիկական ձեռնարկ
 • 2007 – 2011թթ. նախարարական զեկույց
 • 2003 – 2005թթ. նախարարական զեկույց
 • Կապան. Հանքարդյունաբերության պոչամբարների և Կապանի պղնձի կոմբինատի գործունեության ազդեցության գնահատումը Կապան քաղաքի շրջակա միջավայրի վրա (Սյունիքի մարզ)
 • Քաջարան. էկոլոգիական իրավիճակի հետազոտում
 • Երրորդ ազգային զեկույց – Հայաստանում ՄԱԿ-ի ‹‹Անապատացման դեմ պայքարի›› Կոնվենցիայի իրականացման մասին
 • ENPI FLEG (Եվրոպական հարեւանության քաղաքականության արեւելյան երկրների եւ Ռուսաստանի անտառային օրենսդրության կիրարկման եւ անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում) Հայաստան ծրագրի լրատու, որը ներկայացնում է 2011 թ.-ի օգոստոս-հոկտեմբեր ամիսներին ծրագրի գործունեության եւ անտառային ոլորտի նորությունները